Teckna andelar i Estea Omsorgsfastigheter

Läs mer här och teckna hos Avanza Bank
title
title

Estea Omsorgsfastigheter förvaltar och förädlar samhällsfastigheter för att på ett långsiktigt sätt skapa värden och en stabil avkastning. Nu tar fonden in nytt kapital i en emission som pågår till den 13 december.

Andelen äldre som andel av Sveriges befolkning ökar. Samtidigt rapporterar många kommuner underskott på omsorgsboenden för att möta behovet. Det är en utveckling som Estea Omsorgsfastigheter tagit fasta på. Sedan starten 2019 har fonden etablerat sig som en av de stora aktörerna inom omsorgsfastigheter.

Marknaden för omsorgsfastigheter kännetecknas av:

  • Starkt demografiskt stöd genom växande andel äldre av befolkningen.
  • Underskott på senior-, trygghets-, och äldreboenden ger stor efterfrågan.
  • Skattefinansierade och stora omsorgsaktörer som hyresgäster och långa hyresavtal.

En investering i Estea Omsorgsfastigheter ger:

  • Exponering mot vård- och omsorgsfastigheter, en traditionellt defensiv sektor där ­efterfrågan på fastigheter ökar vilket bland annat underbygger värdeökningar.
  • Målavkastning på 8-10%, varav 4% är en årlig ränta med kvartalsvis utbetalning.
  • Börshandlad investering med god likviditet.

Vi ser möjligheter i marknaden
Fonden har en expansiv förvärvsstrategi som omfattar såväl befintliga fastighetsbestånd som nya fastigheter på tidiga stadier i utvecklingsprocessen. Samtliga förvärv genomgår en robust analysprocess av förvaltaren Estea AB för att säkerställa en hög riskjusterad avkastning.

Kännetecknande för investeringarna är välskötta och moderna fastigheter med väletablerade aktörer inom vård och omsorg som hyresgäster, inklusive kommuner. Hyresgästerna är således huvudsakligen helt eller delvis skattefinansierade och tecknar långa hyresavtal för att säkerställa samhällsviktiga funktioner. Detta borgar för ett långsiktigt och stabilt kassaflöde från finansiellt starka motparter.

Nyemission
Nu erbjuds allmänheten att teckna andelar motsvarande nominellt 150 MSEK i Estea Omsorgsfastigheter AB (publ). Teckningskursen uppgår till 105 procent, vilket motsvarar en rabatt om 3,4 procentenheter mot senaste NAV-kursen* (2021-09-30) som är 108,4 procent. Minsta teckningsbelopp är 10 500 SEK, med ett tillägg om 76,67 SEK per fondandel, motsvarande den upplupna räntan sedan den senaste räntebetalningsdagen till likviddagen.

Emissionen genomförs för att möjliggöra de tilläggsförvärv vi identifierat i marknaden som kan bidra till fondens avkastning.

Teckning sker via Avanza Bank. Klicka här för att läsa mer och teckna.

Så här investerar du i Estea
Se en kort presentation av Estea Omsorgsfastigheter
Kort fakta om emissionen
Minsta investeringEn fondandel, motsvarande 10 576,67 kronor (inklusive upplupen ränta)
Årlig ränta4 procent med kvartalsvis utbetalning
Vinstdelning100 procent upp till motsvarande en avkastning på 6 procent per år, därefter 75 procent.
Courtage0 kronor
Tecknas till13 december 2021
Besked om tilldelning14 december 2021
Likviddag17 december 2021
BörsnoteringNasdaq Stockholm
Teckningskurs105 %
NAV-kurs108,4 %
Nyckeltal
NAV108,4 %

Beräknat: 2021-09-30 NAV enligt senaste rapport. Ackumulerad ränta sedan startdag.

Våra fastigheters geografiska platser

Agamemnon 4
Pressmeddelanden
Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) genomför en publik emission för att ta tillvara på förvärvsmöjligheter.
Delårsrapport Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) för perioden januari – september 2021
Rapporter
Årsredovisning Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) Perioden 11 november 2019 - 31 december 2020
Delårsrapport Estea Omsorgsfastigheter AB Perioden November 2019 – Mars 2020
Dokument