Emission Estea Omsorgsfastigheter

title

Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) är en fond med inriktning på vård- och omsorgsfastigheter, ett segment som kännetecknas av väletablerade och stabila hyresgäster, långa hyresavtal och stor efterfrågan. Nu tar fonden in nytt kapital genom en publik emission.

Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) är en fond med inriktning på vård- och omsorgsfastigheter, ett segment som kännetecknas av väletablerade och stabila hyresgäster, långa hyresavtal och stor efterfrågan. Se en inspelad digital presentation via Zoom hos Avanza här.

Fonden förvaltas av Estea AB som har närmare 20 års historik av framgångsrik utveckling och förvaltning av kommersiella fastigheter.

Nu erbjuds allmänheten att teckna andelar i Estea Omsorgsfastigheter AB. Erbjudandepriset uppgår till 103 procent och minsta teckningsbelopp är 10 300 SEK. Den årliga räntan uppgår till 4 procent och utbetalning sker kvartalsvis. Utöver räntan delas eventuell vinst som följer av värdeuppgång vid fondens realisering. Upp till en avkastning motsvarande 6 procent per år erhåller investeraren 100 procent av värdeuppgången. Därutöver erhåller investeraren 75 procent av värdeuppgången, och resterande 25 procent tillfaller Estea AB.

Andelarna börsnoteras vid Nasdaq Stockholms obligationslista, vilket borgar för god likviditet i värdepappret. Det innebär även att investeraren kan avyttra sin investering innan löptidens slut, samt ytterligare öka sitt innehav.

Läs mer och teckna hos Avanza Bank
Teckning sker genom Avanza Bank. Anmälan kan lämnas via www.estea.se, www.avanza.se eller www.nordnet.se.

Som kund hos Avanza tecknar du via Avanzas hemsida, www.avanza.se. Sista teckningsdag är 11 mars 2021, kl. 23:59. Eventuella frågor från den som är depåkund hos Avanza hanteras via kundsupport på telefonnummer 08 - 562 250 00. Eventuella frågor från allmänheten besvaras av Avanza på 08 - 409 421 22.

Som kund hos Nordnet kan du teckna via Nordnets hemsida, www.nordnet.se. Sista teckningsdag för depåkunder hos Nordnet är 10 mars 2021, kl. 23:59. Eventuella frågor från den som är depåkund hos Nordnet hanteras via kundsupport på telefonnummer 010-583 30 00.

Om du har konto på annan bank kan du teckna med hjälp av Bank-ID via Avanza, klicka här för att teckna.

Marknadskommentar
Estea Omsorgsfastigheter verkar inom ett segment som kännetecknas av stor långsiktig efterfrågan och långsiktiga, stabila hyresgäster.

Befolkningsmängden i Sverige har ökat stadigt de senaste åren och tillväxten prognosticeras fortsatt vara hög. Den största befolkningsökningen förväntas ske bland den äldre delen av befolkningen, där antalet personer som är 80 år eller äldre förväntas vara 255 000 fler år 2029 jämfört med idag, en ökning på närmare 50 procent. Detta ställer stora krav på samhället, och en stor andel av Sveriges kommuner har brist på vård- och omsorgsboenden för att möta behovet.

Enligt Boverket rapporterar 109 av Sveriges 290 kommuner att det råder brist på specialanpassade boenden för äldre. Dessutom uppger 76 av landets kommuner att behovet inte heller kommer att vara uppfyllt om fem år. År 2030 prognosticeras antalet personer över 80 år öka från dagens 530 000 till närmare 800 000 personer. Detta innebär att det fram till 2026 kommer att behöva byggas närmare 560 nya äldreboenden enligt Finansdepartementet. Med ett ökat behov av äldreboenden i, i princip, hela Sverige i samband med de demografiska förändringar som råder på marknaden tyder mycket på ett fortsatt stort intresse för samhällsfastighetsmarknaden i Sverige. I samband med ett ökat investeringsintresse och ett gap mellan utbud och efterfrågan inom segmentet prognosticeras hyresutvecklingen vara fortsatt stark, direktavkastningskraven följa en fortsatt nedåtgående utveckling och tillväxten inom segmentet öka.

Om Estea Omsorgsfastigheter AB (publ)
Fonden Estea Omsorgsfastigheter investerar med målsättningen att förvalta och förädla samhällsfastigheter för att på ett långsiktigt sätt skapa värden och en stabil avkastning till fondens investerare.

Sedan starten 2019 har fonden etablerat sig som en stor aktör inom sektorn samhällsfastigheter. Fonden har en expansiv förvärvsstrategi som omfattar såväl befintliga fastighetsbestånd som nya fastigheter på tidiga stadier i utvecklingsprocessen. Samtliga förvärv genomgår en robust analysprocess av förvaltaren Estea AB för att säkerställa en hög riskjusterad avkastning.

Kännetecknande för investeringarna är att hyresgästerna är väletablerade aktörer inom vård och omsorg, så som kommuner och väletablerade omsorgsföretag. Hyresgästerna är således huvudsakligen helt eller delvis skattefinansierade och tecknar långa hyresavtal för att säkerställa samhällsviktiga funktioner. Detta borgar för ett långsiktigt och stabilt kassaflöde från finansiellt starka motparter.

Fonden äger idag tretton fastigheter. Fondens tillgångsvärde inklusive förvärvade, ej tillträdda fastigheter, uppgår till närmare 1 400 MSEK och den totala uthyrningsbara arean är nu närmare 52 000 kvm. Portföljens genomsnittliga hyresduration beräknad på de kommersiella lokalerna, uppgår nu till 9,1 år och Kontrakterade årshyror uppgick vid periodens slut till knappt 91,5 MSEK inklusive avtalade hyrestillägg.

Så här investerar du i Estea
Se en kort presentation av Estea Omsorgsfastigheter
Kort fakta om emissionen
Minsta investering10 300 kronor
Årlig ränta4 procent med kvartalsvis utbetalning
Courtage0 kronor
Tecknas till11 mars 2021
BörsnoteringNasdaq Stockholm
Teckningskurs103 %
NAV-kurs105,8 %
Nyckeltal
NAV105,8 %
Ackumulerad ränta4,2 %

Beräknat: 2020-12-31 NAV enligt senaste rapport. Ackumulerad ränta sedan startdag.

Våra fastigheters geografiska platser

Agamemnon 4
Pressmeddelanden
Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) genomför en publik emission för att ta tillvara på förvärvsmöjligheter.
Delårsrapport Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) för perioden januari – september 2021
Rapporter
delaarsrapport-omsorg-q1-2020-update
delaarsrapport-omsorg-q3-2020
Dokument