Investeringskommitte.jpg

Investeringskommitté

Investeringskommitténs arbetsgång

Investeringskommittén har av styrelsen för Estea AB erhållit det uppdrag och den befogenhet som följer av Delegationen i enlighet med policy för Investeringskommitté.

  • IK skall löpande informera styrelsen om potentiella affärer och övervägda portföljbeslut.

  • Affärsbeslut i portföljförvaltningsfrågor fattas av IK diskretionärt på grundval av beslutsunderlag.

  • Styrelsen i Estea AB kontrollerar att av IK fattade affärsbeslut står i överensstämmelse med Delegationen.

  • Affärsbeslut och kontrollbeslut skall ligga till grund för verkställighetsbeslut i berörda bolag inom fondstruktur. 

Investeringskommittén 

Johan Eriksson: 

Ansvarig portföljförvaltare Estea Logistic Properties 5 AB (publ), Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) samt Estea Delfinen HoldCo AB

David Ekberg: 

Ansvarig portföljförvaltare Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ)

Ansvariga portföljförvaltare driver förvaltning och investeringar för respektive fond. Tillsammans utgör de en investeringskommitté (Investment Committee) som fattar portföljförvaltningsbeslut. Investeringskommittén rapporterar till styrelsen.