Investeringskommitte.jpg

Investeringskommitté

Investeringskommitténs arbetsgång

Investeringskommittén har av styrelsen för Estea AB erhållit det uppdrag och den befogenhet som följer av Delegationen i enlighet med policy för Investeringskommitté.

  • IK skall löpande informera styrelsen om potentiella affärer och övervägda portföljbeslut.

  • Affärsbeslut i portföljförvaltningsfrågor fattas av IK diskretionärt på grundval av beslutsunderlag.

  • Styrelsen i Estea AB kontrollerar att av IK fattade affärsbeslut står i överensstämmelse med Delegationen.

  • Affärsbeslut och kontrollbeslut skall ligga till grund för verkställighetsbeslut i berörda bolag inom fondstruktur. 

Investeringskommittén 

Johan Eriksson: 

Ansvarig portföljförvaltare Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) och Estea Delfinen HoldCo AB.

David Ekberg: 

Ansvarig portföljförvaltare Estea Omsorgsfastigheter AB och Estea Forskaren HoldCo AB.

Ansvariga portföljförvaltare driver förvaltning och investeringar för respektive fond. Tillsammans utgör de en investeringskommitté (Investment Committee) som fattar portföljförvaltningsbeslut. Investeringskommittén rapporterar till styrelsen.