Investor-Relations.jpg

Investor Relations

Esteas affärsmodell är att, på eget initiativ och genom uppdragsavtal, arrangera fastighetsinvesteringar som externa investerare erbjuds möjlighet att delta i. Bland investerarna finns stiftelser, privata investerare, företag och mindre institutioner.

Investeringarna erbjuds investerarna genom emitterande av olika finansiella instrument. Instrumenten (för närvarande kapitalandelslån och obligationer) emitteras och noterats på en reglerad marknad. Valet av finansiellt instrument styrs av efterfrågan och syftet med investeringarna. Det kan således variera beroende på rådande marknadsförutsättningar på kapitalmarknaden och fastighetsmarknaden. Bolaget gör en bedömning från fall till fall om emitterade instrument ska betraktas som andelar i en AIF och därmed falla under de krav som ställs enligt LAIF. För nuvarande strukturer utgör kapitalandelslånen de så kallade fondandelarna i LAIFs mening. Obligationerna utgör extern finansiering och ingår därför vid beräkning av finansiell hävstång.

Handel med finansiella instrument

Fonderna är slutna fonder och investerarna saknar rätt till inlösen under en period överstigande 5 år från första investeringen (löptiden). Med rätt till inlösen menas att investeraren inte kan tillgodose sig den eventuella vinstdelningen som sker innan fonden avyttrat tillgångarna och återbetalat investerarna i enlighet med allmänna villkor för respektive investeringsfond. Handel i respektive fonds finansiella instrument äger istället rum på sekundärmarknaden över börsen, där kan investerare i mån av likviditet sälja sina andelar innan löptidens slut (marknadspris över börs). Det kapitalandelslån som emitterats avseende Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) är upptaget till handel på reglerad marknad (Nordic Growth Market/NDX). Det kapitalandelslån som emitterats avseende Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) är upptaget till handel på reglerad marknad (Nasdaq Stockholms obligationslista). 

Investera

Estea erbjuder investerare att delta vid nyemissioner i Esteas investeringsfonder. Detta sker vanligtvis via ett publikt erbjudande eller via riktade erbjudanden. Utöver investeringar vid nyemissioner kan de fritt överlåtbara andelarna handlas på sekundärmarknaden via banker och nätmäklares depåer. Andelarna kan innehas i alla typer av värdepappersdepåer och försäkringar samt investeringssparkonto, ISK. 

 

För mer information om att investera via nytecknande vänligen kontakta Estea, för sekundärmarknaden kontakta er mäklare eller bank.

Läs mer om Kapitalandelsbevisen hos Avanza