GÄLLANDE NYA SKATTEREGLER FÖR FÖRETAGSSEKTORN

De nya skattereglerna för företagssektorn som träder ikraft 1 januari 2019 och som bl.a. innehåller nya ränteavdragsbegränsningsregler kommer påverka många bolag på ett eller annat sätt. Förenklat innebär de nya reglerna att en generell begränsning av ränteavdrag i bolagssektorn införs. Dessa regler innebär att ett bolag endast har rätt att dra av ett negativt räntenetto (skillnaden mellan bolagets avdragsgilla ränteutgifter och dess ränteinkomster) motsvarande maximalt 30 % av bolagets skattemässiga EBITDA. Samtidigt föreslås bolagsskattesatsen sänkas i två steg, det första steget innebär en sänkning till 21,4 % år 2019 och det andra steget en sänkning till 20,6 % år 2021.   

Hur reglerna kommer att påverka ett specifikt fastighetsbolag beror på en rad olika faktorer, bl.a. vilka typer av fastigheter som bolaget äger, vilka skattemässiga restvärden som fastigheterna betingar, hur bolaget finansieras m.m. Det är därför svårt att ge en exakt uppgift om vad den ökade skattekostnaden av de nya reglerna kommer att bli, inte minst över tid då ett fastighetsbolags portfölj av fastigheter normalt ändras löpande. Enligt villkoren för Esteas publika fastighetsfonder ska Estea meddela om räntan på kapitalandelslånen måste justeras, oavsett anledning härtill. Estea har i dagsläget inga planer på att justera ränteutbetalningarna för våra kapitalandelslån.