Estea-toppbild-EVII_2019.jpg

Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) - Emission VII

EN UTDELANDE ALTERNATIV INVESTERINGSFOND MED EXPONERING MOT KOMMERSIELLA FASTIGHETER

En investering i Estea Sverigefastigheter 3 erbjuder exponering mot en stor och väl fungerande marknad driven av starka fundamenta. Kommersiella fastigheter är ett attraktivt segment, ofta med långa hyresavtal, stabila intäkter och goda möjligheter att utveckla fastigheterna.

Fondens andelar handlas sedan 2015 dagligen på NDX (kortnamn ESTEA KAPBEVIS3) och lämnar en årsvis ränta om 6,25 % med kvartalsvis utbetalningar, vilket genereras från driftöverskottet i fastigheterna. Sedan starten 2015 till den 30 juni 2019 har det betalats ut 25,2 % i ränta motsvarande 82,2 Mkr. Fondens NAV-värde uppgick den 30 juni 2019 till 109,9 %. Fastigheternas samlade marknadsvärde uppgick den 30 juni 2019 till ca 1,3 miljarder kronor.

 

• Börshandlad investering med exponering mot kommersiella fastigheter
• 6,25 procent i årlig ränta med kvartalsvis utbetalning och möjlig vinstdelning
• Kapitalanskaffning sker för att finansiera ytterligare fastighetsinvesteringar

 

 

Om Estea Sverigefastigheter 3

Fonden Sverigefastigheter 3 har sedan starten 2015 haft målet att över tid bygga upp en portfölj av olika typer av fastigheter belägna på olika orter i Sverige, för att på så sätt uppnå en diversifiering av investeringsrisker. Fonden har genomfört sex emissioner och äger (30 juni 2019) sju fastigheter i Mellansverige med en sammanlagd uthyrningsbar area om ca 45 300 kvm. Fastigheternas samlade marknadsvärde uppgick den 30 juni 2019 till ca 1,3 miljarder kronor. Estea anser att ytterligare diversifiering och tillväxt av fondens fastighetsportfölj medför positiva synergi- och förvaltningseffekter, vilka över tid kommer att komma investerare (ägarna av fondens kapitalandelsbevis) tillgodo genom bl.a. förbättrat kassaflöde, diversifiering samt förbättrade utvecklingsmöjligheter.

Fondens andelar handlas sedan 2015 dagligen på NDX (kortnamn ESTEA KAPBEVIS3) och lämnar en årsvis ränta om 6,25 % med kvartalsvis utbetalningar, vilket genereras från driftöverskottet i fastigheterna. Den slutgiltiga återbetalningen, som sker senast 30 dagar efter att fondens tillgångar avyttrats senast år 2022, ska uppgå till det totala lånebeloppet per förfallodagen och 75 % av låntagarkoncernens resultat, för det fall detta är positivt, eller 100 % av låntagarens resultat för det fall resultatet är negativt. Fondens NAV-värde* uppgick den 30 juni 2019 till 109,9 %.

Marknadskommentar

Det första halvåret 2019 har startat starkt med en total transaktionsvolym om 85 miljarder kronor. Internationella investerare har visat fortsatt stort intresse av den svenska fastighetsmarknaden genom bland annat indirekta investeringar och strukturaffärer. Sedan fjärde kvartalet 2017 har de internationella köparna varit nettoköpare på den svenska fastighetsmarknaden. Newsec bedömer att transaktionsmarknaden kommer vara fortsatt stark under 2019 och att helåret kommer notera den historisk näst högsta nivån avseende transaktionsvolym om över 180 miljarder kronor.

Den svenska fastighetsmarknaden har under flera år noterat en positiv utveckling med sjunkande direktavkastningskrav och stigande priser inom de flesta fastighetssegment och geografiska delmarknader. Det låga ränteläget och goda finansieringsmöjligheter på en väl fungerande kapitalmarknad har resulterat i att fastigheter är en fortsatt attraktiv investeringsform ur ett risk- och direktavkastningsperspektiv, med begränsad korrelation till aktiemarknaden. Fastigheter utgör således ett komplement med unika portföljegenskaper i en väldiversifierad portfölj.

 • SF3 Anmälningssedel Emission VII

  Anmälningssedel

 • Estea SF3 InfoBroschyr Emission VII (2019-09-09)

  Informationsbroschyr

 • Prospekt - Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ)

  Prospekt

 • Faktablad Estea SF3 (2019-09-12)

  Faktablad SF3

Kort fakta kring emission VII

Minsta investering: 10 000 kronor
Årlig ränta: 6,25 procent med kvartalsvis utbetalning
Courtage: 0 kronor
Teckningsperiod: 12 september - 4 oktober
Vinstdelning: Senast år 2022 återbetalas tecknat belopp (nominellt värde) plus 75% av resultatet (vinsten)
Notering: Handlas på NDX under kortnamnet ESTEA KAPBEVIS3
Teckningskurs: 100%
Börssida kapitalandelsbevis: ESTEA KAPBEVIS3