Information avseende handeln i Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ)

22 December, 2020

I enlighet med tidigare information är handeln på i Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ):s kapitalandelsbevis, som är noterat på NDX, avbruten per den 23 november med anledning av den planerade delåterbetalningen den 2 december.

På återbetalningsdagen kommer också upplupen ränta, beräknat på kapitalandelsbevisens nominella belopp innan Återbetalningen (10 000 kronor), från den senaste räntebetalningsdagen (10 oktober 2020) till och med Återbetalningsdagen att utbetalas. Återbetalningen kommer att göras till de kapitalandelsbevisinnehavare som per avstämningsdagen den 25 november 2020 finns registrerade i Bolagets skuldbok hos Euroclear Sweden AB.

Beslutet om Återbetalningen påverkar inte kapitalandelsbevisinnehavarnas rätt till Låntagarkoncernens Resultat (vinstandelen såsom definierat i Villkoren), vilket tillsammans med utestående nominellt belopp efter Återbetalningen (1 krona per kapitalandelsbevis) jämte upplupen ränta därpå, planeras att utbetalas av Bolaget under första kvartalet 2021. Närmare information om den slutliga återbetalningen förväntas kunna kommuniceras under februari 2021.