Om Estea

title
title
01
02
03
04
05
06

Verksamheten

Estea vill bidra till långsiktig samhällsutveckling. Vi skapar värde för samhället och för våra investerare genom att vi utvecklar och investerar i kommersiella fastigheter och social infrastruktur.

Estea grundades för snart 20 år sedan och har sedan starten gjort transaktioner för närmare 20 miljarder. Idag har vi en väletablerad position i marknaden som stämmer väl överens med våra kärnvärden. Vi är ett företag där medarbetarna, med sina samlade kunskaper och erfarenheter driver bolaget och dess fonders utveckling framåt.

Genom vår omfattande erfarenhet har vi utvecklat den kunskap, förmåga och position som behövs för att agera på vår marknad på ett framgångsrikt sätt. Vi vill förstå aktuella och framtida samhällsbehov och därigenom kunna utveckla specifika och relevanta fastighetsstrategier.

Vår proaktivitet och genomförandekraft ger oss, i kombination med vår entreprenörsanda, möjligheten att skapa värden. Genom ansvarsfulla investeringar har vi historiskt uppnått en attraktiv avkastning för investerare i våra fonder. För våra investerare är det enkelt och lönsamt att genom våra fonder investera i kommersiella fastigheter och social infrastruktur.

Vision

Vår vision är att bidra till långsiktig samhällsutveckling.

Mission

Vår mission är att skapa värde för samhället och för våra investerare genom att vi utvecklar och investerar i kommersiella fastigheter och social infrastruktur.

Kärnvärden

• Ansvar
• Långsiktighet
• Entreprenörskap
• Värdeskapande

Styrelsen

Jockum Beck-Friis

Member of the Board

Fil.kand. från Stockholms Universitet. Har tidigare varit verksam inom bl.a. SEB och Securum.

Johan Eriksson Rydermark

Chairman of the Board

Examen från London School of Economics samt studier på Högskolan i Skövde. Har tidigare varit verksam inom bl.a. Hederat Group Treasury AB och Landesbank Kiel.

Magnus Nordholm

CEO/ Member of the Board

CEO och ansvarar för affärsutveckling och institutionell försäljning. Kommer närmast från tjänsten som vice vd på Heimstaden. Tidigare erfarenhet inkluderar bland annat befattningar som vd för Fredensborg, chef för Nordic Real Estate Products och chef för strukturerad fastighetsfinansiering på HSH Nordbank

Peter Wallqvist

Member of the Board

Belysning är en viktig faktor ur energisynpunkt och alla våra fastigheter uppgraderas med modern och energisnål belysning. Samtidigt är upplysta miljöer viktiga för trygghet och trivsel.

Investeringskommitté

Investeringskommittén har utsetts av styrelsen i Estea AB.

Investeringskommittén utvärderar löpande potentiella investeringar och fattar beslut åt fonderna om vilka investeringar som ska genomföras.

Investeringskommittén består idag av medarbetare hos Estea AB.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Vi strävar mot hållbarhet som en naturlig del av våra processer.

Vi har sedan starten arbetat strategiskt med att minska energikonsumtion, effektivisera förvaltningen av våra fastigheter och skapa en organisation där medarbetare trivs och levererar kvalitativa tjänster till våra kunder. I dialog med våra intressenter arbetar vi målmedvetet för att stärka vårt ansvarstagande och leva upp till förväntningar om hållbart företagande, samtidigt som vi utvecklar vårt erbjudande på ett lönsamt sätt.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Estea AB ("Estea”) har tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (”LAIF”). De investeringsfonder vilka Estea förvaltar (”Fonderna”) investerar i och förvaltar fastigheter och det är genom dessa Fonder Esteas främsta påverkan på miljö och samhället i stort sker.

Följande hållbarhetsrelaterad information avser Estea Bostadsfastigheter AB (publ) (”Estea Bostadsfastigheter”), som är klassad som en s.k. artikel 8-fond i enlighet med förordning [EU] 2019/2088 (”Disclosureförordningen”) vilket innebär att den avser att främja miljömässiga eller sociala egenskaper. För löpande information om Esteas hållbarhetsarbete, vänligen se respektive Fonds finansiella rapporter samt under ”Aktuellt från Estea”.

Redogörelse för investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

Länk till dokumentet: Redogörelse för investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

Sammanfattning

Inga mål för hållbar investering
Denna finansiella produkt främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål.

Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper
Estea Bostadsfastigheter är klassificerad som en artikel 8-fond i enlighet med Disclosureförordningen och avser att främja miljömässiga eller sociala egenskaper. Fondens nuvarande innehav främjar egenskaper som verkar för taxonomins mål om begränsning av klimatförändringar (mål 1) genom att investera i, och förvalta, energieffektiva fastigheter.

Investeringsstrategi
Investeringsstrategin för Estea Bostadsfastigheter innefattar en proaktiv hållning när det kommer till att identifiera och väga in hållbarhetsaspekter vid investeringsbeslut, vad gäller förvärv av såväl fastigheter under uppförande som stabiliserade tillgångar.

Andel av investeringar
Vid upprättandet av denna information äger Estea Bostadsfastigheter endast fastigheter under uppförande, i syfte att långsiktigt äga dessa efter färdigställandet.
Andelen av investeringar som främjar Fondens miljömässiga egenskaper uppgår till 100 %.

Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper
Energiförbrukning är en av flertalet egenskaper som ska beaktas vid förvärv av fastigheter. Följande hållbarhetsindikatorer används för att mäta uppnåendet av de miljörelaterade egenskaper som främjas av Estea Bostadsfastigheter:

a. Exponering mot fossila bränslen genom fastigheter
b. Exponering mot energieffektiva fastigheter
c. Energiförbrukningsintensitet (energiförbrukning i GWh/kvm)

I syfte att säkerställa att Estea Bostadsfastigheters tillgångar uppfyller kraven på bland annat energieffektivitet har Estea i sitt styrningsarbete fastställt, dels ett antal certifieringssystem som ska tillämpas på fastigheterna, och dels vilken lägsta nivå inom respektive system som är godtagbar.

Metoder
Hållbarhetsindikator c. Energiförbrukningsintensitet mäts genom inhämtning av relevant data vid mätpunkter i fastigheterna.

Där faktiskt utfall inte kan inhämtas, exempelvis på grund av för kort innehavstid eller vid nyproduktion, ska istället uppskattade värden enligt rambeskrivning för projekten, alternativt schabloner av energiförbrukningen, användas.

För övriga hållbarhetsindikatorer som redovisas i den periodiska rapporteringen, exponering mot fossila bränslen genom fastigheter (a) samt exponering mot energieffektiva fastigheter (b) inhämtas ingen bakomliggande data.

Datakällor och databehandling
Data som används för att främja egenskaper i enlighet med begränsning av klimatpåverkan är energidata bestående av fastigheternas energiförbrukning.

Begränsningar för metoder och data
Identifierade begränsningar i den metod och datainsamling som görs för att främja Fondens egenskaper är att Fondens fastigheter är under uppförande, varför schablondata tillämpas till dess att faktiska mätningar kunnat utföras.

Due diligence
Under due diligence-processen anlitar Estea extern ESG rådgivning i syfte att upprätta en ESG-screeningrapport, inom ramen för TEDD (technical and environmental due diligence).

Riskerna som identifieras i ESG-screeningen klassificeras enligt tre risknivåer (låg, mellan och hög). Identifierade risker vilka strider mot [Policy för integrering av hållbarhetsrisker / Due diligence-policy] ska redogöras för Esteas investeringskommitté och hanteringen av dessa ska, om lämpligt, regleras i aktieöverlåtelseavtalet.

I det fall hög risk identifierats i ESG-screeningen, ska denna i möjligaste mån åtgärdas.

I aktieöverlåtelseavtalet skall eventuella findings som inte överensstämmer med [Policy för integrering av hållbarhetsrisker / Due diligence-policy] tas i beaktande i möjligaste mån och avvikelser presenteras inför Esteas investeringskommitté.

Strategier för engagemang
Genom bostadsbyggande skapas en hållbarhetsrelaterad kontrovers genom att byggprocessen bidrar till miljöpåverkan genom koldioxidutsläpp, i relation till att den löser samhällsviktiga problem så som bostadsbrist.

Valt referensvärde
Inget index har valts som referensvärde.

Klicka här för att se hela dokumentet Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Tillstånd och legala frågor

Estea har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva verksamhet enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (”LAIF”).

Erhållna tillstånd

  • Tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder enligt 3:e kap. 1:a § LAIF.

  • Tillstånd att utföra diskretionär förvaltning av investeringsportföljer enligt 3:e kap. 2:a § första stycket LAIF, samt ta emot medel med redovisningsskyldighet och lämna investeringsråd enligt 3:e kap. 2:a § andra stycket 2 och 4 LAIF.

Vi ser ständigt över våra fastigheter för att säkerställa en så effektiv och hållbar energiförsörjning som möjligt.

Jobba hos oss

Vill du vara med och utveckla Estea?

Estea är ständigt i rörelse och söker hela tiden efter talanger som kan bidra till vår fortsatta utveckling. Om du känner dig hemma i en snabbfotad organisation där du gör skillnad kan Estea vara för dig.

Besök vår karriärssida för mer information.