Om Estea

title
title

Verksamheten

Estea vill bidra till långsiktig samhällsutveckling. Vi skapar värde för samhället och för våra investerare genom att vi utvecklar och investerar i kommersiella fastigheter och social infrastruktur.

Estea grundades för snart 20 år sedan och har sedan starten gjort transaktioner för närmare 20 miljarder. Idag har vi en väletablerad position i marknaden som stämmer väl överens med våra kärnvärden. Vi är ett företag där medarbetarna, med sina samlade kunskaper och erfarenheter driver bolaget och dess fonders utveckling framåt.

Genom vår omfattande erfarenhet har vi utvecklat den kunskap, förmåga och position som behövs för att agera på vår marknad på ett framgångsrikt sätt. Vi vill förstå aktuella och framtida samhällsbehov och därigenom kunna utveckla specifika och relevanta fastighetsstrategier.

Vår proaktivitet och genomförandekraft ger oss, i kombination med vår entreprenörsanda, möjligheten att skapa värden. Genom ansvarsfulla investeringar har vi historiskt uppnått en attraktiv avkastning för investerare i våra fonder. För våra investerare är det enkelt att genom våra fonder investera i kommersiella fastigheter och social infrastruktur.

Vision

Vår vision är att bidra till långsiktig samhällsutveckling.

Mission

Vår mission är att skapa värde för samhället och för våra investerare genom att vi utvecklar och investerar i kommersiella fastigheter och social infrastruktur.

Kärnvärden

• Ansvar
• Långsiktighet
• Entreprenörskap
• Värdeskapande

Styrelsen

Johan Eriksson Rydermark

Chairman of the Board

Examen från London School of Economics samt studier på Högskolan i Skövde. Har tidigare varit verksam inom bl.a. Hederat Group Treasury AB och Landesbank Kiel.

Magnus Nordholm

CEO/ Member of the Board

CEO och ansvarar för affärsutveckling och institutionell försäljning. Kommer närmast från tjänsten som vice vd på Heimstaden. Tidigare erfarenhet inkluderar bland annat befattningar som vd för Fredensborg, chef för Nordic Real Estate Products och chef för strukturerad fastighetsfinansiering på HSH Nordbank

Jockum Beck-Friis

Member of the Board

Fil.kand. från Stockholms Universitet. Har tidigare varit verksam inom bl.a. SEB och Securum.

Peter Wallqvist

Member of the Board

Mer än 20 års erfarenhet från finanssektorn med fokus på fastighetsfinansiering och regulatoriskt arbete. För närvarande VD för förvaringsinstitutet Nordic Depositary Services. Tidigare erfarenhet inkluderar befattningar som direktör för det amerikanska låneserviceföretaget Situs i Norden och chef för fastigheter Norden på HSH Nordbank.

Belysning är en viktig faktor ur energisynpunkt och alla våra fastigheter uppgraderas med modern och energisnål belysning. Samtidigt är upplysta miljöer viktiga för trygghet och trivsel.

Investeringskommitté

Investeringskommittén har utsetts av styrelsen i Estea AB.

Investeringskommittén utvärderar löpande potentiella investeringar och fattar beslut åt fonderna om vilka investeringar som ska genomföras.

Investeringskommittén består idag av medarbetare hos Estea AB.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Vi strävar mot hållbarhet som en naturlig del av våra processer.

Vi har sedan starten arbetat strategiskt med att minska energikonsumtion, effektivisera förvaltningen av våra fastigheter och skapa en organisation där medarbetare trivs och levererar kvalitativa tjänster till våra kunder. I dialog med våra intressenter arbetar vi målmedvetet för att stärka vårt ansvarstagande och leva upp till förväntningar om hållbart företagande, samtidigt som vi utvecklar vårt erbjudande på ett lönsamt sätt.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Estea AB ("Estea”) har tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (”LAIF”). De investeringsfonder vilka Estea förvaltar (”Fonderna”) investerar i och förvaltar fastigheter och det är genom dessa Fonder Esteas främsta påverkan på miljö och samhället i stort sker.

Följande hållbarhetsrelaterad information avser Estea Bostadsfastigheter AB (publ) (”Estea Bostadsfastigheter”), som är klassad som en artikel 8-fond vilket innebär att den avser att främja miljömässiga eller sociala egenskaper. För löpande information om Esteas hållbarhetsarbete, vänligen se respektive Fonds finansiella rapporter samt under ”Aktuellt från Estea”.

Redogörelse för investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

Länk till dokumentet: Redogörelse för investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

Sammanfattning

Inga mål för hållbar investering

Denna finansiella produkt främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål. Dock kommer Estea Bostadsfastigheter, även om den inte har en hållbar investering som sitt mål, att ha en minimiandel på 50 % hållbara investeringar.

Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper

Estea Bostadsfastigheter är klassificerad som en artikel 8-fond i enlighet med Disclosureförordningen och avser att främja miljömässiga eller sociala egenskaper. Estea Bostadsfastigheters nuvarande innehav främjar egenskaper som verkar för taxonomins mål om begränsning av klimatförändringar (mål 1) genom att investera i, och förvalta, energieffektiva fastigheter.

Investeringsstrategi

Investeringsstrategin för Estea Bostadsfastigheter innefattar en proaktiv hållning när det kommer till att identifiera och väga in hållbarhetsaspekter vid investeringsbeslut, vad gäller förvärv av såväl fastigheter under uppförande som stabiliserade tillgångar.

För att uppnå en 50% andel hållbara investeringar är Estea Bostadsfastigheters övergripande målsättning att betydande insatser ska göras enligt taxonomins riktlinjer för att begränsa klimatförändringarna. Detta uppnås genom exklusiva investeringar i energieffektiva och miljöcertifierade fastigheter. Samtidigt eftersträvas att Estea Bostadsfastigheter inte avsevärt påverkar eller skadar något av de övriga taxonomimålen.

Andel av investeringar

Vid upprättandet av denna information äger Estea Bostadsfastigheter endast fastigheter under uppförande, i syfte att långsiktigt äga dessa efter färdigställandet.

Andelen av investeringar som främjar Estea Bostadsfastigheters miljömässiga egenskaper uppgår till 100 %. Andelen hållbara investeringar i Estea Bostadsfastigheter uppgår för närvarande till 100%, vilket överensstämmer med målet att utgöra minst 50% av Estea Bostadsfastigheters totala investeringportfölj.

Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper

Energiförbrukning är en av flertalet egenskaper som ska beaktas vid förvärv av fastigheter. ​​Följande hållbarhetsindikatorer används för att mäta uppnåendet av de miljörelaterade egenskaper som främjas av Estea Bostadsfastigheter:

[object Object]0. Exponering mot fossila bränslen genom fastigheter

[object Object]0. Exponering mot energieffektiva fastigheter

[object Object]0. Energiförbrukningsintensitet (energiförbrukning i GWh/kvm)

I syfte att säkerställa att Estea Bostadsfastigheters tillgångar uppfyller kraven på bland annat energieffektivitet har Estea i sitt styrningsarbete fastställt, dels ett antal certifieringssystem som ska tillämpas på fastigheterna, dels vilken lägsta nivå inom respektive system som är godtagbar.

Metoder

Hållbarhetsindikator c. Energiförbrukningsintensitet mäts genom inhämtning av relevant data vid mätpunkter i fastigheterna.

Där faktiskt utfall inte kan inhämtas, exempelvis på grund av för kort innehavstid eller vid nyproduktion, ska i stället uppskattade värden enligt rambeskrivning för projekten, alternativt schabloner av energiförbrukningen, användas.

För övriga hållbarhetsindikatorer som redovisas i den periodiska rapporteringen, exponering mot fossila bränslen genom fastigheter (a) samt exponering mot energieffektiva fastigheter (b) inhämtas ingen bakomliggande data.

Metoden för att identifiera Hållbara investeringar i denna Fond genomförs med hjälp av Environmental Due Diligence innehållande DNSH-kriterier (Do no significant harm) för att säkerställa att ingen skada sker på övriga miljömål. Externa tekniska konsulter anlitas för att utföra bedömningen och eventuella identifierade avvikelser noteras och åtgärdas successivt.

Datakällor och databehandling

Data som används för att främja egenskaper i enlighet med begränsning av klimatpåverkan är energidata bestående av fastigheternas energiförbrukning.

Begränsningar för metoder och data

Identifierade begränsningar i den metod och datainsamling som görs för att främja Estea Bostadsfastigheters egenskaper är att Estea Bostadsfastigheters fastigheter är under uppförande, varför schablondata tillämpas till dess att faktiska mätningar kunnat utföras.

Due dilligence

Due dilligence processen styrs enligt bolagets ”Due Diligence Policy” som är upprättad i syfte att säkerställa en process som möjliggör uppfyllandet av transparens och hållbara investeringar. Till stöd har bolaget en Due Diligence mall som underlag för upprättandet av ESG screeningsrapporterna, för att säkerställa att målsättningen för hållbarhet i enlighet med målen för främjandet och hållbara investeringar uppfylls.

Strategier för engagemang

Genom bostadsbyggande skapas en hållbarhetsrelaterad kontrovers genom att byggprocessen   bidrar till miljöpåverkan genom koldioxidutsläpp, i relation till att den löser samhällsviktiga problem så som bostadsbrist.

Valt referensvärde

Inget index har valts som referensvärde.

Klicka här för att se hela dokumentet Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Tillstånd och legala frågor

Estea har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva verksamhet enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (”LAIF”).

Erhållna tillstånd

  • Tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder enligt 3:e kap. 1:a § LAIF.

  • Tillstånd att utföra diskretionär förvaltning av investeringsportföljer enligt 3:e kap. 2:a § första stycket LAIF, samt ta emot medel med redovisningsskyldighet och lämna investeringsråd enligt 3:e kap. 2:a § andra stycket 2 och 4 LAIF.

Vi ser ständigt över våra fastigheter för att säkerställa en så effektiv och hållbar energiförsörjning som möjligt.

Jobba hos oss

Vill du vara med och utveckla Estea?

Estea är ständigt i rörelse och söker hela tiden efter talanger som kan bidra till vår fortsatta utveckling. Om du känner dig hemma i en snabbfotad organisation där du gör skillnad kan Estea vara för dig.

Besök vår karriärssida för mer information.