Personuppgifter

Information om hur vi behandlar personuppgifter

Vi på Estea AB, org.nr. 556321-1415, (”vi” eller ”Estea”) kan behöva behandla personuppgifter d v s information som kan hänföras till en viss fysisk person. För oss är det viktigt att du känner dig trygg och vet hur och varför vi behandlar personuppgifter.

Esteas behandling av personuppgifter sker enligt vid var tidpunkt tillämplig dataskyddslagstiftning. Detta innebär bland annat att vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har sparade om dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter nedan eller kontakta oss direkt för att få ytterligare information. Det går alltid bra att kontakta oss för att få reda på om, och i så fall vilken, information vi har om dig.

Personuppgiftsansvarig
Estea är personuppgiftsansvarigt för de uppgifter som samlas in eller lämnas till Estea och som i övrigt sparas vid dina kontakter med Estea eller något av Esteas dotterbolag. (Information om Esteas dotterbolag finns på hemsidan, men du kan alltid kontakta oss direkt för ytterligare information.)

Personuppgifter som vi samlar in och behöver behandla
Estea behöver samla in och behandla personuppgifter för huvudsakligen tre olika syften:

• Vid uthyrningsverksamhet (hyresgäster och deras företrädare)
• För att fullgöra eller administrera avtalsförhållanden
• Investerare i Esteas alternativa investeringsfonder

De personuppgifter som samlas in när du hyr lokaler eller ingår avtal (för egen räkning eller som företrädare) kan vara exempelvis; namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer eller annan information som är nödvändig för ett ömsesidigt fullgörande av hyres- eller avtalsförhållandet.

Uppgifter kan användas för att förbereda, administrera och fullfölja avtal, kommunicera i samband med olika typer av erbjudanden och kundärenden, lämna information om Estea och dess tjänster eller verksamheter, tillhandahålla bostadsuthyrning, lokaluthyrning, intresseanmälan och vår hemsida. När du ingår avtal med oss eller är i kontakt med oss i andra sammanhang kan du också behöva lämna personuppgifter. Denna kan då ske av flera olika ändamål, såsom att upprätta och underhålla ditt hyresförhållande eller annat avtalsförhållande med oss, kommunicera med dig, administrera betalningar, skydda våra rättigheter, granska och följa upp avtalsförhållanden samt efterkomma krav enligt lag, förordning eller myndighetsföreskrift. Personuppgiftsbehandlingen är alltid knuten till och relaterad till ditt förhållande till och en pågående relation med Estea. I ditt avtal eller särskild information som lämnas när du inträder i en relation med Estea kan det finnas närmare information om personuppgiftsbehandlingen.

Om vi har ett avtal med dig personligen har vi rätt att behandla dina uppgifter på den grunden. I annat fall har vi bedömt att vi har ett berättigat intresse att behandla dina personuppgifter för att fullgöra ett avtal med den du företräder, informera om våra erbjudanden eller skydda våra rättigheter. Vi kan också ha rätt att behandla dina personuppgifter till följd av lagkrav.

Särskilt om personuppgiftsbehandling för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism
Estea är i vissa fall skyldigt att inhämta och behandla personuppgifter till följd av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Detta gäller huvudsakligen investerare i Esteas fonder och vissa motparter.

Personuppgifter som framgår av pass eller identitetshandling eller annan inhämtad information och som avser identitet, medborgarskap, bostadsort, annan vistelseort samt offentlig funktion kommer behandlas om det är nödvändigt för att få s k kundkännedom, bedöma om kunden eller, i förekommande fall, verklig huvudman är politiskt utsatt person, förekommer i sanktionslistor, för att bevara handlingar eller uppgifter om åtgärder som vidtagits för att uppnå kundkännedom (inklusive bedöma risk, uppfylla skyldigheter avseende övervakning och kontrollåtgärder), för att bevara handlingar eller uppgifter om misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism samt för att uppfylla granskningsskyldigheten och uppgiftsskyldigheten till Polismyndigheten.

Cookies
När du besöker vår webbplats kan vi använda cookies för att vi ska kunna se de val du tidigare gjort på vår webbplats och för att ge oss möjlighet att förbättra vår webbplats. Cookies används även för att mäta trafiken på vår webbplats och för statistikändamål. Informationen som samlas in är anonym och innehåller inga personliga uppgifter såsom namn eller e-postadress. Information om enskilda besökare kan inte spåras av oss. Du hittar ytterligare information om detta när du besöker vår webbplats.

Tillgång till personuppgifterna
Personuppgifterna används av Estea och fastighetsbolagen inom Esteakoncernen. Personuppgifterna kan också behöva lämnas ut till banker för att genomföra betalningar, fastighetsförvaltare, konsulter och andra uppdragstagare för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden och att ömsesidiga affärsrelationer ska fungera smidigt. Vi kommer att vara restriktiva med att lämna ut personuppgifter till utomstående och endast då detta behövs för att uppfylla lag, föreskrift eller myndighetsbeslut eller för ovannämnda ändamål.

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter för marknadsföringsändamål eller för att någon utomstående ska få använda dessa för sina egna ändamål.

Överföring till tredje land
Dina personuppgifter kommer inte att överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES om inte detta särskilt angivits när du lämnar dina personuppgifter.

Lagringstider
Vi sparar inte dina personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Detta innebär att vi gallrar dina personuppgifter enligt tillämplig lagstiftning. Om du avslutar ett affärsförhållande med oss kommer dina personuppgifter i normalfallet att lagras i upp till 24 månader från dagen för upphörandet för att hantera postkontraktuella förhållanden. Undantaget är underlag som behöver sparas enligt bokföringslagen eller annan lag. Om det kan misstänkas att det kan ha förekommit brott mot lag eller avtal annat otillbörligt förfarande förbehåller vi oss rätten att lagra dessa uppgifter under en längre period till dess att förhållandena utretts eller klargjorts. För information som behandlas enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism gäller istället att personuppgifter i normalfallet kan lagras i upp till 5 år från dagen för upphörandet av kundförhållandet. Enligt nämnda lag kan viss information behöva sparas under längre tid än så för att uppfylla utredningsskyldighet.

Informationssäkerhet
Användningen av tekniska system och överföring av data innebär alltid risker. Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst och andra skadliga åtgärder. Detta gör vi genom att tillse att de servrar som vi använder är väl skyddade och att vi har modern teknik som hindrar obehörig åtkomst och andra otillbörliga förfaranden. Vi arbetar även efter principen att endast de som internt hos Estea behöver personuppgifter ska ha tillgång till den.

Rätt att begära information
Du äger rätt, om inte annat följer av tvingande lag, att:

  • begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och du kan begära en kopia av dessa (registerutdrag),
  • få felaktiga personuppgifter korrigerade och du kan i vissa fall be oss att radera dina personuppgifter,
  • invända mot att vissa personuppgifter om dig behandlas samt begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas,
  • få de personuppgifter som du lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (rätt till dataportabilitet),
  • om behandlingen grundar sig på samtycke närsomhelst återkalla detta, och
  • om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du göra en anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.

Uppdateringar och ändringar
Estea arbetar kontinuerligt med frågor rörande personuppgifter och dess behandling. Estea har rätt att löpande göra korrigeringar av denna information. Information om uppdateringar och ändringar kommer att finnas på vår webbplats.

Kontakt
Kontakta oss om du vill veta mer genom att ringa: 08-679 05 00 eller skicka e-post: info@estea.se