Kallelse till skriftligt förfarande gällande villkorsändringar i Estea Sverigefastigheter 3 AB

Mot bakgrund av den senaste tidens makroekonomiska förändringar samt utifrån förändrade förutsättningar på finansmarknaden föreslår Estea förändringar av villkoren i Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ). De föreslagna förändringarna syftar till att bevara och skapa så trygga och stabila förutsättningar som möjligt för den fortsatta verksamheten. Vår yttersta målsättning är att vi ska kunna öka möjligheterna för Estea som förvaltare att på ett ansvarsfullt sätt fortsatt arbeta kapitalbevarande med fondens tillgångar.

Omröstning sker genom ett skriftligt förfarande som meddelas alla som är registrerade innehavare per avstämningsdagen den 1 april.

Läs mer här:

Meddelande till registrerade investerare

Kallelse till skriftligt förfarande

Villkor med föreslagna ändringar

Länk till Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ)