Fonden är under avveckling och fastigheterna är avyttrade. En första delutbetalning av nominellt belopp samt upplupen ränta sker den 2 december, och återstoden av vinst och nominellt belopp utbetalas under första kvartalet 2021.

För mer information kontakta förvaltaren Estea AB.

SF3AB.jpg

Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ)

Ett brett investeringsmandat med diversifiering av fastigheter i olika segment 

Målet är att skapa en långsiktig och stabil avkastning genom att äga och utveckla fastigheter med så god avkastning som möjligt med hänsyn tagen till rådande marknadsförutsättning och riskprofil.

Andelarna representeras av fritt överlåtbara och noterade Kapitalandelsbevis 

För att finansiera fastighetsinvesteringarna har Bolaget tagit upp ett Kapitalandelslån som representeras av maximalt 100 000 Kapitalandelsbevis med initialt Nominellt Belopp om 10 000 kronor. Det Totala Lånebeloppet ska således inte överstiga 1 miljard kronor under löptiden. Investeringsfonden tillfördes 124 Mkr i en första stängning. 

Kapitalandelsbevis är ett låneinstrument som ger innehavaren ränteutbetalningar likt en obligation men även möjlighet till värdetillväxt likt en aktie. Räntan  betalas ut kvartalsvis, därtill kommer en slutlig återbetalning inklusive vinstdelning. Den slutliga återbetalningen ska uppgå till summan av (i) det totala lånebeloppet per förfallodagen, och (ii) 75 procent av bolagets ackumulerade resultat, för det fall detta är positivt, eller 100 procent av bolagets resultat, för det fall detta är negativt. 

Läs mer om Kapitalandelsbevis på Avanza Banks hemsida

Rapporter
Dokument
Pressmeddelanden